ALGEMENE VOORWAARDEN FLOOM BVBA

1. Toepasselijkheid
Elke bestelling houdt een van rechtswege aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van enig ander document of voorwaarde. Geen enkele bijzondere voorwaarde kan voorrang hebben op onderhavige voorwaarden, tenzij dit door ons uitdrukkelijk werd aanvaard. Eventuele aankoopvoorwaarden van de koper zijn in geen geval van toepassing. Onderhavige algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de koop/verkoop van voedingswaren, alsook op de consultancy activiteiten van FLOOM BVBA. De BVBA FLOOM wenst een duidelijk onderscheid te maken tussen haar activiteiten van verkoop voedingswaren, dan wel haar activiteiten van consultancy. Dit onderscheid kan als volgt weergegeven worden:
– De BVBA FLOOM benadrukt dat haar activiteiten inhoudende de koop/verkoop van voedingswaren, een resultaatsverbintenis inhouden ten aanzien van haar kopers.
– De BVBA FLOOM benadrukt dat haar activiteiten inhoudende consultancy een middelenverbintenis inhoudt ten aanzien van haar opdrachtgevers.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Bestellingen zijn voor ons slechts bindend na onze uitdrukkelijke, schriftelijke aanvaarding, alsook de betaling ervan voor de koper op de bankrekening van de verkoper. Nadat een bestelling bindend is geworden, worden geen annulaties meer toegestaan. Indien een bestelling door het toedoen van de koper dient geannuleerd te worden, zal 25 % van het bestelde bedrag in rekening gebracht worden. Het saldo na aftrek van de 25 % forfaitaire schadevergoeding zal binnen de 15 dagen na annulatie terug overgemaakt worden op de rekening van de koper.

3. Abonnementen
Bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen koper en verkoper, kan de koper er uitdrukkelijk voor opteren om een abonnementsformule te onderschrijven. Deze abonnementsformules zijn als volgt omschrijven bij de totstandkoming van de overeenkomst: het aantal zakjes x de frequentie van levering (wekelijks, twee-wekelijks, maandelijks).
Deze abonnementsformules worden onderschreven voor een vaste aantal leveringen, van respectievelijk 12 leveringen, 6 leveringen, 3 leveringen of 1 levering. De gekozen abonnementsformule kan niet vroegtijdig worden opgezegd, dan mits betaling van een opzegvergoeding ten belope van 1 maandprijs van de gekozen formule. De abonnementsformules worden stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode bij gebreke aan een tijdige opzeg per e-mail met leesbevestiging, dewelke uiterlijk 2 weken op voorhand aan de verkoper dient overgemaakt te worden.

4. Prijs
Alle prijzen zijn in EUR. Prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de bestelling en de levering geven de verkoper het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen, op voorwaarde dat deze schriftelijk gecommuniceerd worden aan de koper voor de levering. De koper heeft in dat geval enkel het recht van zijn bestelling af te zien, indien de nieuwe totaalprijs van zijn bestelling 10% of meer afwijkt van de originele totaalprijs, al kan hij dit recht niet on-redelijkerwijs misbruiken.

5. Levering & aanvaarding
Onmiddellijk na de levering van de goederen en/of de diensten, dient de koper de voedingswaren en/of diensten te controleren en na te gaan of zij overeenstemmen met de bestelde goederen en/of diensten. Klachten over zichtbare gebreken of gebreken in verband met de conformiteit van de koopwaar moeten binnen de drie werkdagen na de levering per aangetekend schrijven of per e-mail met leesbevestiging meegedeeld worden door de koper aan de verkoper, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

6. Leveringstermijnen & overdracht van risico
Alle leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel opgegeven. In principe worden bestelde goederen aan de koper toegezonden iedere laatste werkdag van de week waarbinnen de bestelling heeft plaatsgevonden. De goederen worden geleverd volgens de algemene voorwaarden van B-Post. De koper heeft de keuze om tussen verschillende verzendingsopties te kiezen.
– Standaard verzending zonder meerprijs: in zover de koper hiervoor opteert bij diens bestelling, gaat hij uitdrukkelijk akkoord dat in geval van verlies en/of beschadiging van de verzending – en in zoverre dit conform artikel 4 tijdig werd gemeld aan de verkoper -, de koper geen claim/vergoeding kan vorderen van de verkoper voor het verlies en/of beschadiging van de goederen. Evenmin kan de koper aanspraak maken op een nieuwe verzending van de door hem bestelde voedingswaren, tenzij de koper opnieuw een betaling uitvoert conform de hierboven beschreven artikelen.
– Verzending tegen meerprijs van 1,50 EUR incl. BTW: in zover de koper hiervoor opteert bij diens bestelling, gaat hij uitdrukkelijk akkoord dat in geval van verlies en/of beschadiging van de verzending – en in zoverre dit conform artikel 4 tijdig werd gemeld aan de verkoper -, de verkoper de bestelde goederen opnieuw zal verzenden aan de koper en dit binnen de 48 uren nadat dit tijdig werd gemeld en de klacht aanvaard werd door de verkoper. De koper zal hiervoor geen bijkomende vergoeding verschuldigd zijn.
In welk van voormelde gevallen dan ook, zal dit in hoofde van de koper geenszins een recht doen ontstaan in de vorm van schadevergoeding, dan wel een vermindering van prijs.

7. Aansprakelijkheid
De verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden in het kader van deze Overeenkomst behoudens (a) indien en in de mate dat de exoneratie verboden wordt door de toepasselijke wet; en/of (b) in geval van grove fout. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van de verkoper onder deze overeenkomst jegens de koper in ieder geval beperkt, behoudens in geval van een bewezen grove fout, tot het bedrag waarop in hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de verkoper aanspraak kan gemaakt worden, hetgeen vastgelegd wordt op:
– 1.500.000,00 EUR per aanvaard en bewezen schadegeval voor wat betreft de verkoop van voedingswaren.
– 1.250.000,00 EUR per aanvaard en bewezen schadegeval voor wat betreft de consulting activiteiten.
Bovendien kan de verkoper in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van indirecte schade zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – schade aan personen, schade aan goederen welke niet het voorwerp uitmaken van het contract of winstderving.

8. Betalingen
In principe zijn alle goederen betaalbaar op het moment van bestelling. Bij niet-betaling van onze facturen binnen de 30 dagen na de factuurdatum, zal het bedrag van de factuur automatisch, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling, zal bovendien een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van 150 EUR verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding om de administratieve kosten m.b.t. een laattijdige betaling te dekken en dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling. Nooit zal een betwisting of schadegeval een rechtsgeldige grond kunnen opleveren voor de koper om zijn betalingsverplichtingen niet na te komen.

9. Bevoegdheidsbeding
Onderhavige algemene voorwaarden, de bijbehorende aanhangsels, de specifieke voorwaarden van het contract zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van enigerlei betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd en dit zonder afbreuk te doen aan onze mogelijkheid om het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de gedaagde partij gevestigd is, waar het contract werd gesloten of de levering gebeurde of diende te gebeuren.